Huishoudelijk Reglement ROEIVERENIGING DE KOP

Artikel 1 Leden

1.1 Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden en begunstigers.

1.2 Onder leden wordt verstaan: jeugd-, senior- en ereleden.

Artikel 2 KNRB

De artikelen van dit Huishoudelijk Reglement die verwijzen naar voorschriften van de

KNRB, zullen niet eerder van kracht zijn dan nadat de vereniging, na een besluit van

de Algemene Ledenvergadering, is toegetreden tot de KNRB.

Artikel 3 Jeugdleden

3.1 Voor het jeugdlidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 10 jaar.

3.2 Het jeugdlidmaatschap eindigt aan het eind van het verenigingsjaar waarin de leeftijd

van 18 jaar wordt bereikt.

3.3 Op het aanmeldingsformulier wordt nadrukkelijk vermeld dat jeugdleden vanaf een

leeftijd van 16 jaar, na het behalen van de benodigde examens zelfstandig en zonder

begeleiding in de boten van de vereniging zullen mogen roeien.

3.4 Aanmeldingsformulieren van minderjarigen dienen meeondertekend te worden door

een ouder of voogd.

Artikel 4 Begunstigers

4.1 Regelgeving inzake begunstigers is vastgelegd in artikel 6 van de Statuten.

4.2 De minimumbijdragen te voldoen door begunstigers worden jaarlijks voorgesteld door

het Bestuur en ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

4.3 Begunstigers kunnen uitsluitend op uitnodiging deelnemen aan de

verenigingsactiviteiten.

Artikel 5 Aanmelding

5.1 Het verzoek tot lidmaatschap of begunstiging dient gedaan te worden door het invullen

van een door het Bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier.

5.2 De verzoeker dient de zwemkunst machtig te zijn en dit op het formulier te verklaren;

aan begunstigers wordt deze eis niet gesteld.

5.3 De aanmeldingsformulieren worden bijgehouden door de secretaris.

5.4 Elk lid en elke begunstiger dient van een adreswijziging zo spoedig mogelijk bericht te

geven aan de secretaris van het Bestuur. Wijzigingen worden in het verenigingsorgaan

bekendgemaakt.

5.5 Het Bestuur beslist over de toelating als lid. In geval van een afwijzing, motiveert het

bestuur zijn besluit. Een besluit tot niet toelating als lid wordt binnen 4 weken na de

bestuursvergadering waarin dat besluit genomen is, schriftelijk gemotiveerd aan de

aanvrager meegedeeld. Tegen een afwijzing staat beroep open bij de Algemene

Ledenvergadering.

5.6 Elk lid heeft via de web-site van de vereniging inzage in de statuten, het huishoudelijk

reglement en een overzicht van overige verplichtingen.

2

Artikel 6 Contributies en overige verplichtingen

6.1 De contributie wordt jaarlijks door het Bestuur voorgesteld en ter vaststelling

voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

6.2 De op de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedragen gelden voor het

verenigingsjaar, dat volgt op het jaar, waarin die Algemene Ledenvergadering is

gehouden.

Artikel 7 Gebruik van faciliteiten

De leden hebben het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging

gebruik te maken onder de voorwaarden als door het Bestuur zijn of zullen worden

gesteld.

Artikel 8 Gedragingen

Leden en begunstigers dienen zich te gedragen naar de voorschriften die bij of

krachtens de statuten, het huishoudelijk of besluiten van het Bestuur zijn vastgesteld,

alsmede de aanwijzingen op te volgen van een bestuurslid of van een door het Bestuur

nadrukkelijk en voor iedereen kenbaar daartoe aangewezen lid.

Artikel 9 Toegang ledenvergaderingen

Leden en begunstigers hebben toegang tot ledenvergaderingen.

Artikel 10 Actieve bijdrage leden

Ieder lid is gehouden een actieve bijdrage te leveren aan werkzaamheden binnen de

vereniging zulks jaarlijks, op voorstel van het bestuur, vast te stellen door de ALV.

Artikel 11 Introductie

11.1 Leden kunnen een niet-verenigingslid introduceren om mee te roeien in een boot van

de vereniging of voor een verenigingsactiviteit op de verenigingsaccommodatie.

11.2 De introducé mag slechts roeien of sturen in een boot van de vereniging, indien het

introducerend lid de introducé begeleidt, e.e.a. conform het botenreglement.

11.3 Het introducerend lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en diens

gedragingen.

11.4 De introducé moet worden ingeschreven in het introductieboek.

11.5 Iemand kan ten hoogste driemaal per jaar geïntroduceerd worden.

11.6 Een introducé kan niet namens de vereniging deelnemen aan activiteiten

die door een andere roeivereniging worden georganiseerd, noch deelnemen

aan toertochten van de vereniging.

11.7 Zij die in het verleden door het Bestuur uit hun lidmaatschap ontzet zijn of als lid door

het Bestuur geweigerd of opgezegd zijn, kunnen niet worden geïntroduceerd.

11.8 Het Bestuur kan voor bepaalde gelegenheden het recht van introductie uitsluiten.

Artikel 12 Medische keuring

Voor leden die aan wedstrijden deelnemen, is een medische keuring verplicht, e.e.a.

conform de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).

Artikel 13 Opzegging

13.1 Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk bij het Bestuur, tegen het einde

van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, een en

ander overeenkomstig artikel 10 van de Statuten.

13.2 De opzegging zal schriftelijk door het Bestuur worden bevestigd.

3

Artikel 14 Verenigingskleuren en –kleding

14.1 Het blad van de riem en de vlag van de vereniging zijn overeenkomstig het aan dit

reglement toegevoegde voorbeeld.

14.2 De officiële roeikleding bestaat uit een wit shirt en uit een blauwe broek, of uit een

roeipak, uitgevoerd in dezelfde kleuren.

14.3 Het dragen van de officiële roeikleding is verplicht bij:

1. officiële wedstrijden van de KNRB, de regionale bonden en andere FISAbonden,

tenzij deze bonden anders bepalen;

2. vriendschappelijke wedstrijden;

3. KNRB vaardigheidsproeven.

Artikel 15 Verenigingsorgaan

15.1 De vereniging geeft een verenigingsorgaan uit dat verschijnt onder

verantwoordelijkheid van de redactie en dat aan alle leden en begunstigers wordt

toegestuurd.

15.2 Bestuursmededelingen en –besluiten, gepubliceerd in het verenigingsorgaan, worden

geacht aan ieder lid bekend gemaakt te zijn.

15.3 De redactie is verplicht tot het opnemen van artikelen of andere inzendingen van het

Bestuur, onder voorwaarde dat de door de redactie vastgestelde sluitingsdata in acht

worden genomen; de redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

15.4 Voor de redactie gelden dezelfde journalistieke vrijheden als die gebruikelijk zijn bij

de Nederlandse dag- en weekbladpers.

15.5 Het verenigingsorgaan zal worden gepubliceerd op de web-site www.rvdekop.nl.

Artikel 16 Bestuur

16.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met:

1. de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging;

2. het doen van beleidsvoorstellen aan de ledenvergadering;

3. de uitvoering van het beleid, zoals dat door de ledenvergadering is goedgekeurd,

al dan niet door het vaststellen van reglementen;

4. de uitvoering van de overige besluiten genomen door de ledenvergadering.

5. het toezicht op de naleving van de statuten, het huishoudelijk en

verenigingsreglementen.

16.2 Het Bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de vastgestelde exploitatie- en

investeringsbegroting.

16.3 Bestuursfuncties kunnen worden gecombineerd met uitzondering van de functies van

penningmeester en voorzitter.

16.4 Tenzij anders bepaald, worden besluiten in de bestuursvergadering genomen met

gewone meerderheid van stemmen.

16.5 De volgende commissarissen zijn lid van het bestuur: commissaris roeien, commissaris

materiaal.

16.6 Het bestuur kan aan bestuursleden zonder commissariaat andere commissariaten

toewijzen.

Artikel 17 Onverenigbaarheden

Een bestuurslid kan niet benoemd worden in de kascontrolecommissie en vice versa.

4

Artikel 18 De voorzitter

De voorzitter:

1. is verantwoordelijk voor externe contacten zoals die met gemeentelijke en

andere overheden, met de KNRB en andere roei- en sportbonden;

2. leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Artikel 19 De penningmeester

De penningmeester:

1. beheert de gelden van de vereniging;

2. houdt administratie bij waarin financiële staat van de vereniging is opgenomen;

3. doet alle door het bestuur of de ledenvergadering goedgekeurde uitgaven;

4. zorgt voor de opstelling van de begroting en van de financiële jaarstukken.

5. voert de financiële correspondentie;

6. is bevoegd alle financiële stukken in te zien van commissies met uitzondering

van de kascontrolecommissie;

7. is bevoegd bij door hem geconstateerd financieel wanbeleid van een

penningmeester van een commissie deze uit functie te zetten na overleg met

het bestuur en de kascontrolecommissie;

8. legt bij tussentijds aftreden verantwoording af en doet verslag, zoals hij dat

anders na afloop van het boekjaar verplicht is te doen.

Artikel 20 De secretaris

De secretaris:

1. zorgt voor het bijeenroepen van bestuurs- en ledenvergaderingen, het opstellen

van de agenda en het maken van de notulen;

2. zorgt er voor dat de ingekomen stukken uiterlijk de eerstvolgende

bestuursvergadering in behandeling worden genomen.

3. houdt afschrift van alle uitgaande stukken en bewaart deze, evenals de

ingekomen stukken, in het archief;

4. draagt zorg voor het bekend maken van wijzigingen van de statuten, het

huishoudelijk reglement en verenigingsreglementen;

5. is belast met het bekend maken van besluiten van de bestuurs- en

ledenvergaderingen;

6. is verantwoordelijk voor de ledenadministratie;

7. houdt de samenstelling van commissies bij;

8. is verantwoordelijk voor het archief;

9. vervangt bij diens afwezigheid de voorzitter.

Artikel 21 De vaste commissarissen

21.1 De materiaalcommissaris:

1. is bevoegd tot het instellen van subcommissies voor de verschillende

aandachtsgebieden;

2. is verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsnota voor de vloot voor de

komende 5 jaar. Uitgaande van het budget, de leeftijd en renovatiemogelijkheid

van boten en de behoefte van de vereniging stelt de materiaalcommissaris een

onderhouds-, vervangings- en uitbreidingsplan op;

3. is verantwoordelijk voor het onderhoud van de boten en de aanschaf van het

daarvoor benodigde materiaal;

4. is bevoegd boten buiten gebruik te stellen, i.v.m. onderhoud, schade of de

gevoeligheid voor schade, na overleg met de commissaris roeien;

5

5. regelt zowel het huren/lenen van boten en botenwagens van, als het

verhuren/uitlenen van boten en botenwagen aan andere verenigingen, na overleg

met de commissaris roeien;

6. zorgt voor de aanwezigheid van een afschrijfboek, schadeboek, introductieboek en

een lijst met de indeling van de boten naar niveau, gewicht en roeidiscipline;

7. geeft leiding aan de materiaalcommissie;

8. is verantwoordelijk voor het functioneren van alle zaken die verband houden met

de accommodatie;

9. is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accommodatie en alle andere

goederen van de vereniging;

10. is verantwoordelijk voor naleving van relevante wet en regelgeving zoals drank en

horecawet, warenwet, tabakswet ed.;

11. is contactpersoon naar andere verenigingen m.b.t. gemeenschappelijk gebruik van

de accommodatie.

21.2 De roeicommissaris:

1. is bevoegd tot het instellen van subcommissies voor de verschillende

aandachtsgebieden;

2. is belast met de leiding en de organisatie van, en het toezicht op de roeiinstructie

van de gewone leden;

3. draagt zorg voor de opleiding van coaches en instructeurs;

4. bepaalt voor nieuwe leden met roei-ervaring, na voorroeien, het voorlopige

roeiniveau;

5. heeft de taak te bevorderen, dat nieuwe leden in de vereniging worden

opgenomen, b.v. door de vorming van ploegen te stimuleren;

6. stelt de eisen vast aan de praktijk en de theorie van de verschillende

roeiniveaus;

7. is verantwoordelijk voor de toertochten van de vereniging;

8. beslist over deelname aan toertochten van andere roeiverenigingen en

coördineert de deelname;

9. is verantwoordelijk voor het botentransport voor toertochten en wedstrijden;

10. geeft al dan niet toestemming tot het gebruik van toerboten en botenwagen

voor tochten van de eigen leden;

11. is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een toerboek, waarin de

reservering van toerboten en botenwagen wordt vastgelegd;

12. is verantwoordelijk voor alle evenementen, die verband houden met het toeren

recreatief roeien.

Artikel 22 Sancties

22.1 Wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen, wangedrag of grove

nalatigheid kan het Bestuur een lid een van de in artikel 9 lid 3 onder a van de statuten

genoemde sancties opleggen.

22.2 Onder wangedrag wordt ondermeer verstaan:

1. het in opspraak brengen van de vereniging;

2. het schaden van de belangen van de vereniging of de roeisport;

3. het zich niet houden aan het bepaalde in statuten en reglementen en de

besluiten van de organen van de vereniging;

4. het niet opvolgen van instructies een aanwijzingen door of namens het bestuur

gegeven;

5. ander onbehoorlijk gedrag.

6

22.3 Als een boete wordt opgelegd, kan dit onder de voorwaarde dat zolang de boete niet is

betaald, het lid is uitgesloten van deelname aan alle verenigingsactiviteiten. Een boete

kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de contributie voor één verenigingsjaar.

22.4 Als een uitsluiting wordt opgelegd voor het deelnemen aan een aantal wedstrijden of

aan andere specifiek benoemde verenigingsactiviteiten, eindigt de straf de dag volgend

op de dag dat de laatste in de straf genoemde wedstrijd of het evenement heeft

plaatsgehad.

22.5 Als een schorsing wordt opgelegd, houdt dit in, dat het lid de toegang tot alle

gebouwen, terreinen, evenementen en reguliere verenigingsactiviteiten in die periode

is ontzegd.

22.6 Indien het bestuur overweegt tot schorsing of ontzetting over te gaan, zal het daartoe

niet besluiten voordat het betrokken lid gehoord is of daartoe in de gelegenheid is

gesteld.

22.7 In geval de mogelijke schorsing of ontzetting een minderjarig lid betreft, worden

diens wettelijke vertegenwoordigers uitgenodigd aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

22.8 Besluiten tot schorsing en ontzetting worden in het verenigingsorgaan gepubliceerd.

Artikel 23 Commissies

23.1 Ter bevordering van de goede gang van zaken kan het bestuur, onverminderd eigen

verantwoordelijkheid, uit de leden commissies instellen.

23.2 Iedere door het Bestuur ingestelde commissie valt onder verantwoordelijkheid van één

bestuurslid.

23.3 Bij instelling van een commissie stelt het Bestuur de taken vast; de commissie voert

werkzaamheden uit binnen een door het Bestuur aangegeven mandaat.

23.4 Elke commissie kent een voorzitter en een penningmeester die verantwoording

afleggen aan het Bestuur.

23.5 Een commissie bestaat uit tenminste twee leden.

23.6 Commissieleden worden voor een termijn van 3 jaar benoemd, tenzij bij mandaat

anders is bepaald. Commissieleden zijn bij aftreden direct herbenoembaar.

23.7 Het verantwoordelijk bestuurslid voor een commissie heeft het recht

commissievergaderingen bij te wonen.

23.8 Penningmeester van een commissie dient direct gevolg te geven aan een verzoek van

de penningmeester om de financiële administratie in te zien.

23.9 De vereniging kan onder andere de volgende commissies instellen:

1. roeicommissie

2. materiaalcommissie

3. communicatiecommissie

4. commissie fondsenwerving/sponsoring.

Artikel 24 Wedstrijdroeien

Wanneer de vereniging voornemens is deel te gaan nemen aan wedstrijden, zal een

commissie wedstrijdroeien ingesteld worden, onder aansturing van een bestuurslid als

wedstrijdcommissaris.

Artikel 25 De roeicommissie

1. De roeicommissaris is voorzitter van de commissie.

2. De roeicommissie regelt en verzorgt het afnemen van de roei-examens.

3. De roeicommissie bestaat uit minimaal drie leden.

4. De leden worden door het Bestuur benoemd, op voordracht van de voorzitter

van de Roeicommissie.

7

5. Op officiële examendagen zijn tijdens de examens altijd 2 leden van de

Roeicommissie aanwezig.

6. Alle leden van de Roeicommissie hebben de bevoegdheid tijdens de officiële

examendagen, nadat het lid voldaan heeft aan de exameneisen,

roeibevoegdheden toe te kennen.

7. De voorzitter van de roeicommissie publiceert de uitslagen van de examens op

het mededelingenbord, geeft deze door aan de secretaris en legt een ledenlijst

met roeibevoegdheden ter inzage op de accommodatie.

Artikel 26 De materiaalcommissie

1. De materiaalcommissaris is voorzitter van de commissie.

2. De materiaalcommissie is er verantwoordelijk voor dat de accommodatie

geschikt is en blijft om de verenigingsactiviteiten te kunnen uitoefenen.

3. De materiaalcommissie is verantwoordelijk om de vloot in de vaart te houden.

4. Leden worden gekozen op basis van technische kennis van en ervaring met

boten(onderhoud).

Artikel 27 De kascontrolecommissie

1. De balans en andere financiële stukken als genoemd in artikel 14 der statuten

die de algemene vergadering worden aangeboden, dienen goedgekeurd te zijn

door de kascommissie.

2. Deze goedkeuring dient schriftelijk gegeven te worden.

3. Kascontrolecommissie is gerechtigd te allen tijde alle financiële

correspondentie in te zien; het bestuur i.c. de penningmeester dient aan een

verzoek hiertoe direct gevolg te geven.

4. Opgestelde financiële jaarstukken dienen door voltallig Bestuur getekend te

worden.

5. Lid van de kascontrolecommissie kan niet tevens penningmeester zijn van een

commissie.

Artikel 28 De commissie fondsenwerving/sponsoring

1. De penningmeester is voorzitter van de financiële commissie.

2. De commissie stelt plannen op en voert activiteiten uit ter verkrijging van

financiële middelen ten behoeve van de vereniging.

Artikel 29 De Communicatiecommissie

1. De communicatiecommissie onderhoud de website

2. De communicatiecommissie verzorgt communicatieuitingen zowel intern als

extern.

3. De communicatiecommissie draagt zorg voor tijdigheid, continuïteit, actualiteit

en de vorm van de uitingen.

4. De communicatiecommissie verzorgt de communicatie naar de leden omtrent

verenigingsactiviteiten.

5. De communicatiecommissie verzorgt de communicatie extern, naar

begunstigers, andere (roei)verenigingen en sponsoren.

8

Artikel 30 Schade, aansprakelijkheid, verhaal

30.1 Een ieder die gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging en schade

veroorzaakt van welke aard dan ook aan de vereniging (met uitzondering van het

bepaalde in art 30.2) en/of een derde is verplicht die schade te vergoeden. Voor zover

het schade aan een derde betreft, vrijwaart de veroorzaker, voor zover dat noodzakelijk

is, de vereniging daarvoor.

30.2 Indien schade naar de mening van het bestuur te wijten is aan opzet, schuld of

nalatigheid van één of meer leden, wordt het bedrag van de schade, vastgesteld door

het bestuur, aan de betrokken leden in rekening gebracht. Voorzover niet het gevolg

van opzet, schuld of nalatigheid, komen beschadigingen aan roeimaterieel van de

vereniging, indien deze schade voor herstel in aanmerking komt, voor rekening van de

vereniging.

30.3 Indien daartoe naar het oordeel van het bestuur termen aanwezig zijn, kan het op de

gebruiker te verhalen schadebedrag lager worden gesteld dan het schade bedrag.

30.4 De vastgestelde schadevergoeding dient binnen 14 dagen na een schriftelijk

betalingsverzoek te zijn voldaan.

30.5 Verhaal van de schade op de gebruiker laat onverlet de mogelijk van het bestuur tot

het opleggen van een verdere sanctie.

Artikel 31 Verzekeringen

Het bestuur draagt zorg voor adequate verzekering van eigendommen van de vereniging.

Artikel 32 Eigen verantwoordelijkheid leden

De vereniging neemt generlei verantwoordelijkheid op zich voor persoonlijke eigendommen,

welke dan ook, aan wie dan ook toebehorende, zich waar en hoe dan ook bevindende op de

verenigingsaccommodatie of in een boot van de vereniging.

Artikel 33 Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2007

Voorzitter, J.G.A. van Grieken

Secretaris, M. van der Vegt