Roeivereniging de Kop, hierna te noemen de Kop, hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Kop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:

– Het gebruik van uw gegevens noodzakelijk achten voor het tot stand brengen van het
lidmaatschap;
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als de Kop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden verwerkt ten behoeve van de Kop voor de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen;
– Het verzenden van contributie nota’s
– Aanmelden voor cursussen/opleidingen/instructie
– Aanmelden wedstrijden (wedstrijdcontract) en toertochten bij andere verenigingen
– Indeling in participatie clusters tbv vrijwillige werkzaamheden ten dienste van de club
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Kop de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer/mobiel nummer;
– E-mailadres;
– Geslacht.
– Beroep


Uw persoonsgegevens worden door de Kop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in geval van ledenleningen in
de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
– Een oud-ledenbestand houden we in archief t.b.v. uitnodigingen reünie.
(Ook hier kunt u aangeven, bv bij opzegging, om deze gegevens te laten verwijderen)

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de Kop verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Kop de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de Kop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van sponsoren-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de Kop
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
– Inschrijving introductielessen en roeiclinics
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, aanmelding voor introductie/clinic en/of via
koppeling op facebook;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Kop de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de Kop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor-/lobbycontact en/of
geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
De KNRB gebruikt onze ledengegevens voor het lidmaatschap van deze bond, zij zijn
mede-verwerkersverantwoordelijk. Een verwijzing naar het privacy Statement van de KNRB staat
onderaan dit document.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het gebruik maken van het bootreserveringsprogramma My-Fleet;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De Kop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
– Alle personen die namens de Kop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Privacy-statement KNRB
Omdat je als lid automatisch ook lid bent van de KNRB volgt hieronder de link naar hun
privacy-statement:
https://knrb.nl/wat-doen-we/regels-en-beleid/privacy-statement-van-de-knrb/
Cameratoezicht
De toegang naar het clubhuis is door middel van camerabewaking beveiligd. De camera is zo
ingesteld dat in bepaalde tijdzones (wanneer de leden zelf niet aanwezig zijn) er beelden worden
opgeslagen als er een beweging wordt geconstateerd op de toegang tot het clubhuis. Deze beelden
worden in de camera intern opgeslagen en na een aantal dagen overschreven. De beelden worden
niet op onze website of welke site dan ook gepubliceerd. De beelden zijn alleen bedoeld voor inzage
wanneer er sprake is van vandalisme, inbraak of een andere calamiteit.


Contactgegevens
Roeivereniging Rv de Kop
Westerweg 6
1741NV
Schagen
secretaris@rvdekop.nl